Skip to main content

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

Jiří Alexa
Osloboditeľov 667/1A, 911 01 Trenčín

IČO: 46831967

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: 350-33400

je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je okrem iného športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prevádzkovanie športových zariadení, zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a poskytovanie s tým súvisiacich služieb.


Kontakt:

Tel. 0944 394 471

e-mail: alexa.jiri@gmail.com

web: www.yogashala.sk

 

 1. Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto VOP sa rozumie:

Cenník – prehľad cien za Služby poskytované prevádzkovateľom, ktorý je klientovi k dispozícii v štúdiu a tiež na webovej stránke prevádzkovateľa

Štúdio – prevádzka Prevádzkovateľa, nachádzajúca sa na adrese: Osloboditeľov 667/1A, 911 01 Trenčín, v ktorej Prevádzkovateľ poskytuje svoje Služby

Inštruktor – osoba príslušnej kvalifikácie, ktorá vedie skupinové a individuálne cvičenie za odplatu podľa cenníka prevádzkovateľa

Klient – fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované prevádzkovateľom v štúdiu alebo prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa,

Prevádzkovateľ – obchodná spoločnosť Jiří Alexa so sídlom Osloboditeľov 667/1A, IČO: 46831967, DIČ: 1072144469, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: 350-33400

Prevádzkový poriadok – bližšie určuje podmienky poskytovania služieb Prevádzkovateľom a využívania služieb klientov v priestoroch štúdia prevádzkovateľa. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v štúdiu.

Reklamačný poriadok – upravuje spôsob uplatňovania nárokov klienta vyplývajúcich zo zodpovednosti prevádzkovateľa za nedostatky a vady poskytnutej služby a vybavenia reklamácie.

Služby – služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti v oblasti športovej činnosti, či už priamo v štúdiu prevádzkovateľa alebo prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa

VOP – sú tieto všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa, ktoré sú klientom k dispozícii tak v štúdiu ako aj na webovej stránke prevádzkovateľa

Webová stránka – webová stránka prevádzkovateľa www.yogashala.sk, prostredníctvom ktorej poskytuje prevádzkovateľ svoje služby a informácie pre svojich klientov

Zodpovedná osoba – osoba poverená prevádzkovateľom, ktorá v štúdiu poskytuje klientom poradenstvo ohľadom služieb poskytovaných prevádzkovateľom, prijíma reklamácie klientov, vykonáva dohľad nad využívaním služieb klientmi a vykonáva inú činnosť s tým súvisiacu. Konanie zodpovednej osoby sa považuje za konanie prevádzkovateľa.

 

 1. Úvodné ustanovenia

VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi prevádzkovateľom a klientom pri poskytovaní a využívaní služieb priamo v štúdiu prevádzkovateľa alebo prostredníctvom jeho webovej stránky a upravujú ďalšie právne vzťahy, ktoré s tým súvisia.

Odlišné práva a povinnosti od VOP si môžu prevádzkovateľ s klientom individuálne dohodnúť formou samostatnej písomnej zmluvy. V takom prípade majú takéto dojednania prednosť pred ustanoveniami VOP.

 

 1. Služby poskytované prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti v oblasti športovej činnosti  klientom poskytuje najmä:

 • skupinové lekcie (jogové cvičenie, pohybové aktivity ), vrátane kurzov, pod vedením inštruktora podľa aktuálnej ponuky prevádzkovateľa dostupnej v štúdiu alebo zverejnenej na webovej stránke,
 • individuálne lekcie (jogové cvičenie a pohybové aktivity) pod vedením inštruktora podľa aktuálnej ponuky prevádzkovateľa dostupnej v štúdiu alebo zverejnenej na webovej stránke,
 • iné služby obdobného charakteru,
 • registrácia na webovej stránke prevádzkovateľa.

Rozsah poskytovaných služieb je zverejnený na webovej stránke prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ich zmenu.

Klient je povinný za prevádzkovateľom poskytované služby uhradiť cenu v zmysle aktuálneho cenníka.

Ceny za služby sú v cenníku uvádzané ako ceny konečné.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka.

Prevádzkovateľ svojich klientov informuje o aktuálnych zvýhodnených cenách za služby, ktoré poskytuje, a to formou oznamu v štúdiu, na svojej webovej stránke a prostredníctvom sociálnych sietí (ďalej len „Akcie“).

Akcie platia výhradne po dobu stanovenú prevádzkovateľom a pri splnení všetkých podmienok stanovených prevádzkovateľom ku každej jednotlivej akcii.

Ponuka služieb poskytovaných prevádzkovateľom a cenník ostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazované na webovej stránke prevádzkovateľa.

Cenu služieb je klient oprávnený prevádzkovateľovi uhradiť:

 • v hotovosti v štúdiu prevádzkovateľa,
 • bezhotovostne online platbou,
 • bezhotovostne bankovým prevodom

Príjemcom platieb je prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo na nevyhnutný čas obmedziť poskytovanie služieb v odôvodnených prípadoch (napr. nevyhnutné opravy, havarijné stavy, aktualizácia webovej stránky, atď.).

Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný o vzniknutej situácii svojich klientov čo najskôr informovať:

 • na webovej stránke prevádzkovateľa,
 • formou textovej správy zaslanej dotknutým klientom na telefónne čísla uvedené pri registrácii,
 • emailom na klientmi uvedenú emailovú adresu.

 

 1. Osobitné ustanovenia

Pri využívaní služieb je klient bezpodmienečne povinný riadiť sa pokynmi Inštruktora alebo zodpovednej osoby.

Pred každým využitím služieb poskytovaných prevádzkovateľom je klient povinný informovať Inštruktora o svojich aktuálnych zdravotných ťažkostiach, zraneniach, chronických ochoreniach, či iných obmedzeniach, ktoré majú, alebo by mohli mať vplyv na zdravotný stav klienta počas poskytovania služieb. Rovnako je klient povinný upozorniť Inštruktora na lekárom či fyzioterapeutom odporúčané obmedzenia, či akékoľvek zdravotné problémy, ktoré by sa u klienta prejavili počas využívania služieb v štúdiu.

V prípade, ak klient nemá záujem o poskytovanie fyzickej pomoci Inštruktorom pri poskytovaní služieb, upozorní na túto skutočnosť Inštruktora pred poskytovaním služieb.

Klient vyhlasuje, že pozná svoj zdravotný stav natoľko, aby vedel posúdiť, či fyzická námaha, ktorú možno pri využívaní služieb očakávať mu môže spôsobiť zdravotné komplikácie a v plnej miere nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutie využívať poskytované služby.

Svojou rezerváciou miesta na konkrétnu službu klient potvrdzuje, že poskytovanú službu prijíma dobrovoľne, na vlastnú žiadosť, a s ohľadom na svoje možnosti a zdravotný stav.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za poranenia a úrazy, ktoré si klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu alebo nerešpektovaním Prevádzkového poriadku a/alebo pokynov Inštruktora (zodpovednej osoby), alebo boli spôsobené porušením povinností tretej osoby.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nepredvídateľnými udalosťami spôsobenými vyššou mocou, avšak zodpovedá za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb použil.

Klient zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi a tretím osobám porušením Prevádzkového poriadku, neuposlúchnutím pokynov prevádzkovateľa (vrátane Inštruktora a zodpovednej osoby), ako aj za stratu kľúčov od skrinky v šatni a za škodu spôsobenú na športovom zariadení prevádzkovateľa, ktorú spôsobil pri ich nesprávnom používaní, resp. úmyselným poškodení a klient je povinný uhradiť spôsobenú škodu v plnej výške.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby tehotným ženám a osobám so závažnými zdravotnými ťažkosťami (ak nebude poskytovať služby určené aj týmto osobám).

Klient berie na vedomie, že poskytované služby sú službami výlučne praktického charakteru.

Vstup do priestorov štúdia a využívanie služieb pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok je prísne zakázané.

Každá osoba pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok bude prevádzkovateľom okamžite požiadaná o opustenie priestorov štúdia a v prípade úhrady služby klientom, na ktorej sa z uvedeného dôvodu nezúčastní, sa bude postupovať ako napr. pri neúčasti klienta na lekciách v rámci kurzu, bez stornovania rezervácie podľa bodu 8. VOP.

Fajčenie v priestoroch štúdia je prísne zakázané.

Prevádzkovateľ nezodpovedá klientom za škodu na veciach vnesených alebo odložených v priestoroch štúdia, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených prevádzkovateľom na odloženie vecí.

Za klenoty, peniaze a iné cennosti vnesené alebo odložené na miestach vyhradených prevádzkovateľom na odloženie vecí zodpovedá len do výšky 331,94 €.

 

 1. Registrácia klienta a užívateľský účet klienta

Registrácia klienta do rezervačného systému prevádzkovateľa je možná cez webovú stránku prevádzkovateľa.

Klient v registračnom formulári na webovej stránke prevádzkovateľa uvedie svoje meno, priezvisko, telefónne číslo, emailovú adresu. Klient je povinný uvádzať správne a pravdivé údaje.

 

 1. Organizácia skupinových lekcií

Prevádzkovateľ poskytuje skupinové lekcie podľa rozvrhu zverejneného na webovej stránke prevádzkovateľa (ďalej len „Rozvrh“).

Rozvrh obsahuje:

 • názov skupinovej lekcie,
 • údaj o čase jej začiatku a konci,
 • meno Inštruktora (prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Inštruktora),
 • cenu skupinovej lekcie.

Rezervácia miesta:

Miesto na skupinovej lekcii si klient môže u prevádzkovateľa rezervovať online prostredníctvom rezervačného systému prevádzkovateľa dostupného na webovej stránke.

Každá skupinová lekcia je limitovaná počtom voľných miest pre klientov.

 

 

Úhrada:

Úhrada poplatku za konkrétnu skupinovú lekciu je možná vždy len pred začiatkom konkrétnej lekcie, bezhotovostne online platbou (pri rezervácii), v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na recepcii v štúdiu.

Stornovanie rezervácie miesta na skupinovej lekcii:

V prípade rezervácie miesta online prostredníctvom rezervačného systému prevádzkovateľa na skupinovej lekcii, môže klient svoju rezerváciu platne zrušiť rovnako online prostredníctvom rezervačného systému prevádzkovateľa, avšak len ak tak urobí:

 • pri ranných skupinových lekciách –  do 22:00 hod. dňa predchádzajúceho dňu konania rannej skupinovej lekcie,
 • pri ostatných skupinových lekciách – najneskôr 2 hodiny pred začiatkom konkrétnej skupinovej lekcie.

V opačnom prípade, teda ak klient svoju rezerváciu platne nestornuje (nevykoná storno v uvedených lehotách), klientom online uhradený poplatok za skupinovú lekciu mu nebude vrátený.

V prípade, ak bude klient preferovať vrátenie uhradeného poplatku za stornovanú skupinovú lekciu na účet, z ktorého bol tento poplatok uhradený, musí o vrátenie požiadať prevádzkovateľa mailom na adrese: info@yogashala.sk

Zrušenie skupinovej lekcie z dôvodov na strane prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť ktorúkoľvek zo skupinových lekcií.

Zrušenie skupinovej lekcie z dôvodov na strane prevádzkovateľa sa prevádzkovateľ zaväzuje klientom oznámiť bez zbytočného odkladu:

 • formou textovej správy zaslanej dotknutým klientom na telefónne čísla uvedené pri registrácii, alebo
 • písomne na emailovú adresu, uvedenú klientmi pri registrácii.

V prípade zrušenia skupinovej lekcie z dôvodov na strane prevádzkovateľa, ktorú klient uhradil bezhotovostne prostredníctvom užívateľského účtu klienta online platbou, bude takto uhradený poplatok automaticky vrátený na účet, z ktorého bol tento poplatok uhradený.

Neúčasť klienta na skupinovej lekcii bez stornovania rezervácie:

V prípade neúčasti Klienta na rezervovanej skupinovej lekcii, rezerváciu ktorej klient platne nestornoval v súlade s týmto bodom VOP:

 • Klientom online uhradený poplatok za skupinovú lekciu mu nebude vrátený,
 • má prevádzkovateľ nárok na úhradu poplatku, ktorý sa klient zaviazal uhradiť v hotovosti alebo bezhotovostne (kartou) v štúdiu pred začiatkom skupinovej lekcie, pri najbližšej návšteve klienta v štúdiu.

 

 1. Organizácia individuálnych lekcií

Prevádzkovateľ poskytuje individuálne lekcie podľa ponuky na webovej stránke na základe dohody s klientom.

Rezervácia miesta:

Rezervácia miesta na individuálne lekcie je možná telefonicky, na telefónnom čísle 0944 394 471.

Úhrada:

Úhrada poplatku za konkrétnu individuálnu lekciu je možná vždy len pred začiatkom konkrétnej lekcie, v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom.

Stornovanie rezervácie miesta na individuálnej lekcii:

Klient môže svoju rezerváciu na individuálnej lekcii platne zrušiť len telefonicky, ak tak urobí:

 • pri ranných individuálnych lekciách – do 22:00 hod. dňa predchádzajúceho dňu konania rannej individuálnej lekcie,
 • pri ostatných individuálnych lekciách – najneskôr 2 hodiny pred začiatkom konkrétnej individuálnej lekcie.

Zrušenie individuálnej lekcie z dôvodov na strane prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť ktorúkoľvek z individuálnych lekcií.

Zrušenie individuálnej lekcie z dôvodov na strane prevádzkovateľa sa prevádzkovateľ zaväzuje klientovi oznámiť bez zbytočného odkladu:

 • formou textovej správy zaslanej klientovi na telefónne číslo uvedené pri registrácii, alebo
 • písomne na emailovú adresu, uvedenú klientom pri registrácii.

Neúčasť klienta na individuálnej lekcii bez stornovania rezervácie:

V prípade neúčasti klienta na rezervovanej individuálnej lekcii, rezerváciu ktorej klient platne nestornoval v súlade s týmto bodom VOP, má prevádzkovateľ nárok na úhradu poplatku, ktorý sa Klient zaviazal uhradiť pred začiatkom individuálnej lekcie v hotovosti alebo bezhotovostne pri najbližšej návšteve klienta v štúdiu.

 

 1. Organizácia kurzov

Prevádzkovateľ poskytuje kurzy podľa ponuky na webovej stránke.

Rezervácia miesta:

Miesto v kurze si klient môže u prevádzkovateľa rezervovať online prostredníctvom rezervačného systému prevádzkovateľa dostupného na webovej stránke.

Úhrada:

Úhrada poplatku za konkrétny kurz je možná vždy len pred začiatkom konkrétneho kurzu (pred prvou lekciou kurzu), bezhotovostne prostredníctvom Užívateľského účtu klienta online platbou (pri rezervácii), v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom.

Stornovanie rezervácie miesta v kurze:

V prípade rezervácie miesta online prostredníctvom rezervačného systému prevádzkovateľa v kurze, môže klient svoju rezerváciu platne zrušiť rovnako online prostredníctvom rezervačného systému prevádzkovateľa, avšak len ak tak urobí najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu.

V opačnom prípade, teda ak klient svoju rezerváciu platne nestornuje (nevykoná storno v uvedenej lehote), Klientom online uhradený poplatok za kurz mu nebude vrátený, pokiaľ sa z dôvodov hodných osobitného zreteľa nedohodne klient s prevádzkovateľom, na základe žiadosti klienta adresovanej prevádzkovateľovi na adresu: info@yogashala.sk

V prípade platného stornovania rezervácie miesta v kurze, ktorý klient uhradil:

 • bezhotovostne online platbou, bude takto uhradený poplatok klientovi vrátený na účet, z ktorého bol tento poplatok uhradený, na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi na adresu info@yogashala.sk
 • v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa, bude takto uhradený poplatok klientovi uhradený v hotovosti, na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi na adresu: info@yogashala.sk

Zrušenie kurzu a/alebo jednotlivej lekcie v rámci kurzu z dôvodov na strane Prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť ktorýkoľvek z kurzov, ako aj ktorúkoľvek lekciu v rámci kurzu.

Zrušenie kurzu a/alebo jednotlivej lekcie v rámci kurzu z dôvodov na strane prevádzkovateľa sa prevádzkovateľ zaväzuje klientom oznámiť bez zbytočného odkladu:

 • formou textovej správy zaslanej dotknutým klientom na telefónne čísla uvedené pri registrácii, alebo
 • písomne na emailovú adresu, uvedenú klientmi pri registrácii.

V prípade zrušenia kurzu z dôvodov na strane prevádzkovateľa, ktorý klient uhradil ktorýmkoľvek spôsobom (platba online pri rezervácii, v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom  v štúdiu), bude takto uhradený poplatok vrátený:

 • na účet, z ktorého bol tento poplatok uhradený (Klientom, ktorí poplatok uhradili online pri rezervácii alebo bezhotovostným prevodom  v štúdiu),
 • v hotovosti (klientom, ktorí poplatok uhradili v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa).

V prípade zrušenia jednotlivej lekcie z dôvodov na strane prevádzkovateľa, určí prevádzkovateľ náhradný termín konania zrušenej lekcie.

V prípade, ak klientovi nebude vyhovovať náhradný termín určený prevádzkovateľom za zrušenú lekcie v rámci kurzu, je povinný písomne kontaktovať prevádzkovateľa na adrese: info@yogashala.sk V takom prípade prevádzkovateľ umožní klientovi zúčastniť sa skupinovej lekcie s rovnakým zameraním (obsahom) ako je kurz, v klientom vybranom termíne.

Neúčasť klienta na jednotlivých lekciách v rámci kurzu:

V prípade neúčasti Klienta na jednotlivých lekciách v rámci kurzu:

 • Klientom uhradený poplatok za kurz (uhradený ktorýmkoľvek spôsobom – platba online pri rezervácii, v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom), ani žiadna alikvotná časť pripadajúca na jednotlivé lekcie, mu nebudú vrátené.

 

 1. Permanentkový systém

Prevádzkovateľ poskytuje zvýhodnený balík pre skupinové lekcie na základe permanentiek (vstupeniek na určitý počet skupinových lekcií), ktorých sa môže klient zúčastňovať podľa Rozvrhu.

Rezervácia miesta:

Ako pri skupinových lekciách v bode 6. VOP.

Úhrada:

Úhrada poplatku za permanentku je možná vždy len pred začiatkom prvej skupinovej lekcie zo zakúpeného počtu lekcií, bezhotovostne prostredníctvom Užívateľského účtu klienta online platbou (pri rezervácii), v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom.

Stornovanie rezervácie miesta na skupinovej lekcii:

Storno podmienky ako pri skupinových lekciách v bode 6. VOP.

V prípade platného stornovania rezervácie miesta na skupinovej lekcii, ktorú klient uhradil ktorýmkoľvek spôsobom podľa VOP, bude takto uhradený poplatok automaticky presunutý na klientom ďalšiu rezervovanú skupinovú lekciu, na ktoré má zakúpenú permanentku, až do vyčerpania zakúpených skupinových lekcií.

Zrušenie skupinovej lekcie z dôvodov na strane prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť ktorúkoľvek zo skupinových lekcií.

Zrušenie skupinovej lekcie z dôvodov na strane prevádzkovateľa sa prevádzkovateľ zaväzuje klientom oznámiť bez zbytočného odkladu:

 • formou textovej správy zaslanej dotknutým klientom na telefónne čísla uvedené pri registrácii, alebo
 • písomne na emailovú adresu, uvedenú klientmi pri registrácii.

V prípade zrušenia skupinovej lekcie z dôvodov na strane prevádzkovateľa, ktorú klient uhradil ktorýmkoľvek spôsobom podľa VOP, bude takto uhradený poplatok automaticky presunutý na klientom ďalšiu rezervovanú skupinovú lekciu, na ktoré má zakúpenú permanentku, až do vyčerpania zakúpených skupinových lekcií.

Neúčasť klienta na skupinovej lekcii bez stornovania rezervácie:

V prípade neúčasti klienta na rezervovanej skupinovej lekcii, rezerváciu ktorej klient platne nestornoval v súlade s týmto bodom VOP:

 • Klientom uhradený poplatok za permanentku mu nebude vrátený.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Klient úhradou poplatku za služby poskytované prevádzkovateľom ako aj odoslaním vyplneného registračného formulára na webových stránkach, vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto VOP na právny vzťah založený medzi ním a prevádzkovateľom pri poskytovaní služieb prevádzkovateľom a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa pred vyplnením registračného formulára rezervačného systému prevádzkovateľa ako aj pred úhradou za služby poskytované prevádzkovateľom oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

Na právny vzťah založený medzi klientom a prevádzkovateľom sa budú aplikovať Všeobecné obchodné podmienky platné v čase vzniku tohto právneho vzťahu, a v prípadoch neupravených Všeobecnými obchodnými podmienkami sa budú aplikovať všeobecne záväzne právne predpisy platné v Slovenskej republike.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 8. 1. 2024.

Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok.